ලේසියෙන් යුනිකෝඩ් Online ටයිප් කරමු

singlish2

  1. http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html
  2. http://www.kaputa.com/uniwriter/roman2.php
  3. https://sinhalaunicode.gishan.net/write

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *