ඉස්පිලි-පාපිලි-ඇදපිලි-කොම්බු

ක යන්න උදාහරණයක් ලෙස භාවිත කර ඇත. ක් k ක ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei […]

Continue reading...

ලේසියෙන් යුනිකෝඩ් Online ටයිප් කරමු

http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html http://www.kaputa.com/uniwriter/roman2.php https://sinhalaunicode.gishan.net/write

Continue reading...