ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු

සිංහල ටයිප් කරන්න අමාරුද ? ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු.  Google ආදාන මෙවලම් උත්සාහ කරන්න වෙබ් මත ඕනෑම තැනක, ඔබ තෝරන භාෂාවෙන් ටයිප් කිරීම Google ආදාන මෙවලම් වලින් පහසු කරවයි. තවත් දැනගන්න එය උත්සාහ කර බැලීමට, පහත දැක්වෙන ඔබේ භාෂාව සහ ආදාන මෙවලම් තෝරා ටයිප් කිරීම අරඹන්න. http://www.google.com/transliterate/sinhalese ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ටයිප් කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් […]

Continue reading...