උදාහරණයක් ලෙස ඔබට “තෙරුවන් සරණයි” වශයෙන් සිංහලෙන් ලබාගත යුතුනම් ඔබ කල යුත්තේ theruwan වශයෙන් ට්ය්පේ කර space යතුර එබීමයි. ඉන්පසු saranayi වශයෙන් කර space යතුර ඔබන්න. sinhalaRealtime Singlish

Realtime Singlish is a free, highly customizable transliteration software. All you should do is to type according to the scheme that is provided. Main features

  • Singlish to sinhala Unicode text in realtime(directly sends Unicode characters to the currently active application through Windows API, no copy and paste needed!).
  • Releases all standard smilies so you can chat in Sinhala, without any hassle!
  • Features a helper that will show you what the Unmatches for what you are typing.
  • Highly customizable singlish to sinhala scheme.
  • Support for every application that runs on MS Windows(you may need to shift to Clipboard output Engine)
  • Cross platform! work on any operating system of your choice, including almost any kind of Unix like operating systems that is supported by m17n-lib.

And more! ….. RSinglish is currently available for following platforms

download_new

Read more..

Related Posts

6 thoughts on “SinGlish Online Keyboard (SinGlish Transliterated)

  1. හම්මා. එලකිරි සොට්ටෙයා යෙක. තෑන්කූ වෙරිමච්

Leave a Reply

Your email address will not be published.