අලූත්ම සිංහල ෆොන්ට් මෙන්න

සුපිඅලූත්ම සිංහල ෆොන්ට් 14 ක් මෙන්නරි ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට සහ ලිපි සඟරා ආදිය සාදන ඔබට වටිනාම ෆොන්ට් පැක් එකක්මෙන්න. මේ Win Rar ෆයිල් එක තුල ඇති ෆොන්ට් ඔයාලට Control Panel හි ඇති ෆොන්ට් ෆෝල්ඩරයට Copy කර පරිගණකයට  ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න.

ඇතුලත් ෆොන්ට් හැඩයන් මෙන්න.

මෙතනින් බාගත කරගන්න.

8 thoughts on “අලූත්ම සිංහල ෆොන්ට් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *