සිංහල වෙබ් අඩවි

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර නැණසල විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේතුව ජාතික කෞතුකාගාරය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය […]

Continue reading...