සැම්සුන්ග් Galaxy ෆෝන් රූට් නොකර සිංහල දැමීමට

සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි කාණ්ඩයට අයත් ෆෝන් වලට සිංහල ෆොන්ට් දැමීමට දැන් රූට් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර..එහි තිබෙන ෆොන්ට් චේන්ජ් එක මගින්ම එය සිදු කර ගත හැකිය… ප්‍රථමයෙන් Font for Galaxy SP ( http://goo.gl/3RRDK ) ඇප් එක ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයට ඉස්තාපනය කර ගත යුතු වේ..ඊට පසු S අකුරෙන් ඇති ෆොන්ට් කාන්ඩ වල සිංහල ‍ෆොන්ට් තෝරා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර […]

Continue reading...