අලූත්ම සිංහල ෆොන්ට් මෙන්න

සුපිරි ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට සහ ලිපි සඟරා ආදිය සාදන ඔබට වටිනාම ෆොන්ට් පැක් එකක්මෙන්න. මේ Win Rar ෆයිල් එක තුල ඇති ෆොන්ට් ඔයාලට Control Panel හි ඇති ෆොන්ට් ෆෝල්ඩරයට Copy කර පරිගණකයට  ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඇතුලත් ෆොන්ට් හැඩයන් මෙන්න. මෙතනින් බාගත කරගන්න.

Continue reading...

Download 2040 Popular Sinhala Fonts Free in ZIP file

    මේතන අලුත්ම සිංහල Fonts 2040 තියනවා.  විවිධ හැඩ වලින් යුත් සිංහල Fonts මේහි ඇතුලත් වේ. මේක ගොඩක් කටිටියට වැදගත් වේයි කියල හිතනවා.  (95 MB ZIP File) කැමති ටික විතරක් තොරල ගන්න.

Continue reading...

ඉස්පිලි-පාපිලි-ඇදපිලි-කොම්බු

ක යන්න උදාහරණයක් ලෙස භාවිත කර ඇත. ක් k ක ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei […]

Continue reading...