අන්තර්ජාලයේ වචන සැණෙකින් සිංහලට හරවන විදිය මෙන්න

අන්තර්ජාලයේ වචන සැණෙකින් සිංහලට හරවන විදිය මෙන්න – English to Sinhala instant translation App for Google chrome, as a Extension. how to translate English to sinhala

Continue reading...

Sihala Dictionary – Windows Apps on Microsoft Store

Using this application you can translate English words to Sinhala and Sinhala words … OS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1 Using this application you can translate English words to Sinhala and Sinhala words to English. There’s no need to know Unicode typing to do this. If you want to search […]

Continue reading...