ඔබේ වචන, ඔබේ භාෂාව, ඕනෑම තැනක Google සේවා, Chrome, Android උපාංග, සහ Windows සඳහා යොදා ගත හැකිය. Internet එකේ ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරන්න විදිය මෙන්න. Google

Read More