ලේසියෙන් යුනිකෝඩ් Online ටයිප් කරමු

http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html http://www.kaputa.com/uniwriter/roman2.php https://sinhalaunicode.gishan.net/write

Continue reading...

ඕනම චිත්‍රපටයක් සිංහල උපසිරැසි (Sinhala Subtitle) සමග ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයෙන්ම නරඹන්න

How to Watch Sinhala Subtitle in Your Android Smart Phone ?

Continue reading...