සැම්සුන්ග් Galaxy ෆෝන් රූට් නොකර සිංහල දැමීමට

3089203_origසැම්සුන්ග් ගැලැක්සි කාණ්ඩයට අයත් ෆෝන් වලට සිංහල ෆොන්ට් දැමීමට දැන් රූට් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර..එහි තිබෙන ෆොන්ට් චේන්ජ් එක මගින්ම එය සිදු කර ගත හැකිය…

ප්‍රථමයෙන් Font for Galaxy SP ( http://goo.gl/3RRDK ) ඇප් එක ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයට ඉස්තාපනය කර ගත යුතු වේ..ඊට පසු S අකුරෙන් ඇති ෆොන්ට් කාන්ඩ වල සිංහල ‍ෆොන්ට් තෝරා ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගත යුතු වේ. ඊට පසු..

Home > Setting > Display > Font වෙත ගොස් සිංහල ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න…

FIRST OF ALL
You have to check “unknown sources” option.

* Go to home screen> settings> applications, and check unknown sources.

* If your device contains Flip Font library, You don’t have to root your device.

* Some Carrier doesn’t allow side downloaded application(non-market app). In this case you should root your device to use this utility.

WHAT IS THIS??
– Font for Galaxy is a Fonts package for SAMSUNG Galaxy Devices.
– You can download font apk from this app.
– Font installer apps are not on Android market(side download). So, you have to check “unknow sources” option in “applications setting”(See FIRST OF ALL)

HOW TO USE?
– Check if your device is SAMSUNG Galaxy series.
– Although your device is from SAMSUNG, some network provider(carrier) doesn’t allow side downloaded app(non-market app), in this case you should root your galaxy to use “Fontomizer SP”
– Run this app, and click a font what you want to use.
– Download procedure will be appeared.
– After download, install downloaded apk.
– After install downloaded apk, go to font setting menu.
*Home > Setting > Display > Font
– If everything ok, you can see a new font name on font list.
– Choose a font what you want to use.
– Enjoy it.