පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව (Sinhala Glossary – Download PDF)

pdf downloadසිංහල භාෂාව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතාවේදී තිබෙන ගැටළු හා පිළියම් අධ්‍යයනයද, මිත්‍රශීලීව සිංහලෙන් සන්නිවේදනය ද අප සමූහයේ සම්ප්‍රදායයි. එවන් ව්‍යාපෘති පෙර ගමන් කරුවන්ද අපගේ සාමාජිකයෝය.

 

If you have trouble viewing or typing Sinhala Unicode, please visit the Sinhala Font Guide