ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු

සිංහල ටයිප් කරන්න අමාරුද ? ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු.

ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු Google ආදාන මෙවලම් උත්සාහ කරන්න

වෙබ් මත ඕනෑම තැනක, ඔබ තෝරන භාෂාවෙන් ටයිප් කිරීම Google ආදාන මෙවලම් වලින් පහසු කරවයි. තවත් දැනගන්න

එය උත්සාහ කර බැලීමට, පහත දැක්වෙන ඔබේ භාෂාව සහ ආදාන මෙවලම් තෝරා ටයිප් කිරීම අරඹන්න.

http://www.google.com/transliterate/sinhalese

ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ටයිප් කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් සහ රටාවෙන් ඔබේ පණිවුඩය ලබා ගන්න. භාෂා 80ක් අතර සහ යෙදවුම් ක්‍රම අතර මාරු වීම ටයිප් කරන තරම්ම පහසුය.

Windows සඳහා Google Input Tools යනු ලතින් (ඉංග්‍රීසි / QWERTY) යතුරු පුවරුව භාවිතා කර ඕනෑම ආධාරක භාෂාවකින් භාවිතකරුවට පෙළ ඇතුල් කිරීමට ඉ‍ඩ දෙන යෙදවුම් සංස්කාරක ක්‍රමයකි. ලතින් අක්ෂර භාවිතා කර වචන ශබ්ද වන ආකාරයට වචනයක් ටයිප් කිරීමට භාවිතකරුවන්ට හැකි වන අතර Windows සඳහා Google Input Tools භාවිතා කර මව් භාෂාවේ වචනවලට පරිවර්තනය කරයි. තිබෙන ආදාන උපකරණවලට අක්ෂර පරිවර්තනය, IME සහ තිරය මත යතුරු පුවරු ඇතුළත් වේ.

මුලින්ම ඩව්න්ලෝර්ඩ් කිරීමට මෙතන ඔබන්න.

More details: https://translate.google.lk

2 thoughts on “ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේටර් වලින් අකුරු ලියමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *