ඉස්පිලි-පාපිලි-ඇදපිලි-කොම්බු

ඉස්පිලි පාපිලි ඇදපිලි කොම්බු

යන්න උදාහරණයක් ලෙස භාවිත කර ඇත.
ක් k ක ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki
කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko
කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa
ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei
ක්‍රො kro ක්‍රෝ kroe ර්‍ක \rka ක්‍ය kYa කෛ kI කෞ kau
ස්වර
අ a ආ aa ඇ A ඈ Aa ae ඉ i ඊ ee ie
එ e ඒ ea ei ඔ o ඕ oe උ u ඌ uu oo
අකුරු
ක ka ඛ kha ග ga ඝ gha G ච cha ඡ Cha
ජ ja ට ta ඨ Ta ඩ da ඪ Da ත tha
ථ Tha ද dha ධ Dha න na ණ Na බ ba
ම ma ය ya ර ra ල la ව wa va ස sa
හ ha ළ La භ bha ඹ Ba ශ sha ෂ Sha
ෆ fa ඥ GNa ඤ KNa ඣ q ළු Lu ළූ Luu
අං a\n අඃ a\h ඬ \N ඍ \R ඬ nnda ඳ nndha
ඟ nnga