ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Apps

  1. Animated Photo Frame Editor ඡායාරැපය හැඩකරගන්න. Free Simhala Android Apps
  2. Sinhala Dictionary Offline V4.3.APK (ලොකු ශබ්දකෝෂ පෙරල පෙරලා බලපු කාලේ ඉවරයි) Free Simhala Android Apps
  3. හෙළකුරු Sinhala Keyboard+IME Free Simhala Android Apps
  4. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Sinhala SMS  Free Simhala Android Apps
  5. ජාතික හැදුනුම්පත Info Free Simhala Android Apps

Download more Android Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *