ඔබට ටයිප් කිරීමට අවශ්‍යය වචනය ලියනවාත් සමගම ඊට අදාළ වචන මාලාවක් පෙන්නුම් කරනු ලැබෙන අතර මෙමගින් වචන නිවරදිව ටයිප් කිරීමට හැකිය.  දැනට අති හොදම Online

Read More

ඔබේ වචන, ඔබේ භාෂාව, ඕනෑම තැනක Google සේවා, Chrome, Android උපාංග, සහ Windows සඳහා යොදා ගත හැකිය. Internet එකේ ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරන්න විදිය මෙන්න. Google

Read More

සුපිරි ග්‍රැෆික්ස් වැඩ කරන අයට සහ ලිපි සඟරා ආදිය සාදන ඔබට වටිනාම ෆොන්ට් පැක් එකක්මෙන්න. මේ Win Rar ෆයිල් එක තුල ඇති ෆොන්ට් ඔයාලට Control Panel හි ඇති

Read More